UITGELICHT

  • Lidgelden dienen jaarlijks gestort te worden voor 1 oktober.
  • Elke zwemmer komt op tijd voor training en/of wedstrijd. Elke zwemmer start op tijd zijn/haar training of wedstrijd.
  • Elke zwemmer werkt het volledige trainingsprogramma af, behalve indien de trainer een afwijking toestaat. De zwemmer mag enkel het zwembad / sporthal verlaten met uitdrukkelijke toestemming van de trainer.
  • Op training is een badmuts verplicht voor iedere zwemmer.
  • Op wedstrijden draagt de zwemmer in de mate van mogelijk RDK-uitrusting. Enkel de RDK-badmuts is toegestaan en is verplicht op wedstrijd.
  • Onder dit intern reglement valt ook onze privacyverklaring.

VOLLEDIG

0. ORGANISATIE VAN DE CLUB

De Reddersclub Kortrijk vzw kent volgende structuur:

1/ Bestuur

1.1. Dagelijks bestuur

1.1.1. Voorzitter
1.1.2. Secretaris
1.1.3. Penningmeester
1.1.4 ondervoorzitter
1.1.5 sportsecretaris

1.2. Raad van Bestuur (dagelijks bestuur + extra bestuurders)

1.3. Algemene Vergadering (raad van bestuur + Werkende Leden)

2/ Trainers

3/ Zwemmers (Gewone Leden)

4/ Officials en afgevaardigden

Elk onderdeel van deze structuur wordt afzonderlijk toegelicht. Naast een gedragscode voor elk lid van de club, wordt ook een tuchtreglement gehanteerd. Tot slot worden nog een aantal algemene bepalingen beschreven.

1. BESTUUR

Het Bestuur wordt aangesteld en oefent zijn functie uit zoals omschreven in de statuten van de vzw. Het Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur (Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris en Penningmeester), de Raad van Bestuur (Dagelijks Bestuur + extra bestuursleden) en de Algemene Vergadering (Raad Van Bestuur + werkende leden). Deze mensen zijn terug te vinden in het ledenregister dat zich op het secretariaat bevindt.

1.1 Dagelijks Bestuur

De leden van het Dagelijks Bestuur worden in de statuten per functie genoemd. Hun taak bestaat er in om de dagelijkse leiding van de club waar te nemen. Zij kunnen hiervoor zelfstandig beslissingen nemen, die desgevallend toegelicht worden op de maandelijkse bestuursvergadering.

1.1.1. Voorzitter: neemt de dagelijkse leiding van de club op zich, vertegenwoordigt de club op diverse vergaderingen en evenementen, draagt de eindverantwoordelijkheid, beschikt over een rechtsgeldige handtekening, kan alle daden stellen om de club goed te besturen.

1.1.2. Ondervoorzitter: Helpt de voorzitter in zijn taken en vertegenwoordigt deze bij zijn afwezigheid. Beschikt over een rechtsgeldige handtekening en kan samen met de voorzitter alle daden stellen om de club goed te besturen.

1.1.3. Secretaris: zorgt voor de het dagelijkse bestuur van de club en voert hiervoor alle handelingen uit die hij/zij nodig acht. Hiervoor beschikt de secretaris over een specifieke taakomschrijving. De secretaris beschikt over een rechtsgeldige handtekening. Hij/zij rapporteert over zijn handelingen aan de Raad van Bestuur en desgevallend aan de Algemene Vergadering.

1.1.4. Penningmeester: zorgt voor het dagelijkse financiële bestuur van de club.

1.1.5. Sportsecretaris: Coordineert de trainingen. Stelt in samenspraak met de trainers de te behalen doelen voor de zwemmers. Beslist aan welke wedstrijden ieder seizoen deelgenomen worden. Is het eerste aanspreekpunt bij vragen van ouders over de trainingen en wedstrijden.

1.2. De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur staat in voor het dagelijkse beheer van de club. Ze legt hiervoor verantwoording af ten opzichte van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan binnen haar bevoegdheden diverse bestuursdaden stellen, conform de statuten en de bevoegdheden die ze gekregen heeft van de Algemene Vergadering.

De leden van de Raad van Bestuur
– hebben het recht om het dagelijks bestuur te controleren
– kunnen een specifieke taak toegewezen krijgen door de Algemene Vergadering
– de leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen alle niet-werkende leden van de club

De Raad van Bestuur komt tweemaandelijks samen, behalve in de vakantiemaanden, tenzij anders wordt beslist op de vergadering. Er worden steeds notulen van de vergadering gemaakt, die elektronisch bijgehouden worden op de zetel van de vzw.
De leden van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een ledenregister, op de maatschappelijke zetel van de vzw. Alle bevoegdheden van de Raad van Bestuur (en de Algemene Vergadering) worden geregeld door de gecoördineerde statuten van 14 februari 2011, neergelegd op de Rechtbank van Kortrijk.

Kandidaat-werkende leden kunnen zich kenbaar maken aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

1.3. Algemene Vergadering

Conform de wetgeving op de vzw’s, bestaat de Algemene Vergadering uit de Raad van Bestuur plus 1 extra lid.

De Algemene Vergadering komt één keer per jaar samen binnen de eerste 6 maanden van het jaar en verleent kwijting aan de raad van bestuur.

1.4. Rechtsgebied en voertaal

Reddersclub Kortrijk (RDK) valt onder het gerechtelijk gebied Kortrijk. Elke betwisting dient voor een rechtbank van dit rechtsgebied beslecht te worden. De voertaal van de club is de Nederlandse taal. Elke communicatie van de club gebeurt uitsluitend in die taal, tenzij anders beslist door het Bestuur.

2. TRAINERS

2.1. De trainers worden benoemd en ontslagen door het Bestuur, bij gewone meerderheid.

2.2. De trainers hebben als taak om – conform de statutaire bepalingen – sporters op te leiden en te vervolmaken in de reddingssport.

2.3. De trainers dienen in het bezit te zijn van het diploma Hoger Redder, uitgereikt door Sport Vlaanderen, conform de reglemenering van Vlarem II. Zij dienen elk jaar de verplichte bijscholing te volgen. Uitzonderingen worden enkel toegestaan door het bestuur en met inachtneming van het volgende punt.

2.4. Op elke training dient minimum 1 gediplomeerd en bijgeschoold redder aanwezig te zijn, conform de reglementering van Vlarem II. Deze redder kan tegelijkertijd ook trainer zijn, maar kan zich dan niet in het water begeven. Elke trainer ziet toe op de strikte toepassing van deze regel.

2.5. Elke trainer wordt gevraagd om zich bij te scholen. Elke opleiding wordt, na goedkeuring door de Raad van Bestuur, betaald door de club. De verplaatsingskosten zijn steeds ten laste van de cursist, tenzij anders beslist door de Raad van Bestuur. De opleidingen en bijscholingen kunnen betrekking hebben op de zwemsport of reddingtechnieken. De terugbetaling van elke opleiding dient door de trainer in kwestie zelf gevraagd te worden aan het bestuur. De trainer legt daarvoor de nodige bewijsstukken voor.

2.6. Een trainer die een opleiding volgt op kosten van de club, engageert zich om daarna minimum 2 jaar in dienst te blijven van de club, vanaf de datum van het behalen van het diploma. Zo niet kan de club de betaalde kosten volledig recupereren bij de trainer.

2.7. Enkel de sportsecretaris beslist over de deelname aan de wedstrijden. Zij selecteren de wedstrijden en vervolgens ook de zwemmers die eraan kunnen deelnemen.

Een zwemmer die – zonder toestemming van de trainer – toch deelneemt aan een wedstrijd, zal de kosten hiervan zelf dragen. Ook de eventuele boetes komen dan volledig ten laste van de zwemmer. Indien er te weinig zwemmers zijn voor een wedstrijd, kan de deelname aan de wedstrijd geannuleerd worden.

2.8. Per wedstrijd worden, afhankelijk van het aantal zwemmers, trainers aangesteld als begeleiders. Die selectie gebeurt door de sportsecretaris. Er wordt met een beurtrol gewerkt zodat alle trainers de kans wordt geboden om op een wedstrijd aanwezig te zijn. Tijdens de wedstrijd zorgt de trainer voor de opwarming van de zwemmers, houdt de zwemmers samen en/of bij zich, verwittigt de afgevaardigde indien een speciale prestatie (Provinciaal Record, Belgisch Record, Clubrecord, Selectietijd Kern) gezwommen werd.

2.9. Elke trainer is ten laatste bij de start van de opwarming van een wedstrijd aanwezig.

2.10. Elke trainer is ten laatste 5 minuten voor de start van de training in het zwembad aanwezig.

2.11. Elke trainer draagt uitsluitend Clubkledij op de wedstrijden tenzij anders overeengekomen is door de Raad van Bestuur.

2.12. Een trainer kan enkel door het bestuur geëvalueerd worden. De trainer is dan ook enkel verantwoording verschuldigd aan het bestuur . De trainer kan enkel door het bestuur gesanctioneerd worden. De opeenvolgende sancties zijn: mondelinge verwittiging, schriftelijke verwittiging, schorsing, verwijdering. De trainer heeft het recht om gehoord te worden door het bestuur. De opeenvolging van de sancties kan aangepast worden, indien het Bestuur oordeelt dat het om uitzonderlijke feiten gaat.

2.13. De trainer is geen enkele ouder verantwoording verschuldigd. De trainer kan – indien hij dit zelf wenst – uitleg verschaffen aan de ouder omtrent de prestaties en het gedrag van een zwemmer.

3. ZWEMMERS

3.0. Algemene bepalingen

3.0.1 Iedereen kan lid worden van Reddersclub Kortrijk vzw. Dit gebeurt door de betaling van het lidgeld en het doorgeven van de gegevens noodzakelijke voor de ledenadministratie. Voor elk trainingsmoment wordt wel een maximum aantal deelnemers vastgelegd door de trainersstaf. Het feit dat men lid wordt van RDK impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het Interne Reglement.
De lidmaatschapsbijdragen worden vastgelegd door het bestuur. Onder geen beding worden reeds gestorte lidgelden terugbetaald. De enige uitzondering die op de terugbetaling van het lidgeld wordt gemaakt, is de stopzetting van het lidmaatschap om medische reden. Om een terugbetaling om medische reden te krijgen moet een medisch attest, opgesteld door een arts, voorgelegd worden waaruit blijkt dat het lid niet langer mag/kan zwemmen.
Bovendien gelden voor de terugbetaling volgende modaliteiten: de terugbetaling bedraagt in de eerste helft van het seizoen (van 1 september tot 31 januari) de helft van het inschrijvingsgeld. In de 2de helft van het seizoen (vanaf 31 januari) wordt geen lidgeld teruggestort. Deze data staan volledig los van het moment van inschrijving en betaling van het lidgeld.

3.0.2. Het bestuur kan een kandidaat-lid weigeren.

3.0.3. Enkel het bestuur kan, bij volstrekte meerderheid, een lid ontslaan.

3.0.4. Elk lid aanvaardt de reglementen van de club en leeft ze strikt na.

3.0.5. Ouders hebben geen inspraak in de club, noch op bestuurlijk, noch op sportief vlak. Het is elke ouder ten strengste verboden zich in de badzone te begeven.

3.0.6. Ouders, trainers en zwemmers kunnen via de aangeboden kanalen (bestuur, website) vragen of voorstellen formuleren die aan het hoofdbestuur worden voorgelegd.

3.0.7. Het bestuur van RDK mag foto’s publiceren van leden van de club of van activiteiten van de club op zijn website en in gesloten Facebook groepen en gesprekken. Elke gefotografeerde persoon kan zich beroepen op de Belgische Privacywetegving, waarbij een persoon die niet wenst dat een foto van zichzelf gepubliceerd wordt, dat schiftelijk aan het Bestuur dient laten te weten. Voor verdere details omtrent het verwerken van persoonsgegevens verwijzen zij graag door naar onze privacyverklaring die te vinden is op de website.

3.0.8. Nieuw samengestelde gezinnen dienen één ouder als referentiepersoon op te geven, waarbij geldt dat elke communicatie via die referentie-ouder verloopt en elke financiële transactie via die referentie-ouder gebeurt.

3.0.9. Voor deelname aan grote kampioenschappen (Vlaams en Belgisch Kampioenschap) moet verplicht deelgenomen worden aan een voorafgaande wedstrijd.

3.0.11 Ten laatste 10 minuten na de training of activiteit, eindigt het toezicht door de trainer. Vanaf dat moment eindigt de verantwoordelijkheid van RDK.

3.0.14 Het is aangewezen om bij aansluiting of in voorkomend geval de trainer of het bestuur op de hoogte te brengen van de medische toestand van het lid, die een invloed kan hebben op het functioneren binnen de club of die om bijzondere aandacht vanwege de club vraagt. Elk lid zal regelmatig en op eigen initiatief een medisch onderzoek ondergaan, dat hem/haar toelaat de zwemsport te beoefenen. Competitiezwemmers dienen een medisch attest voor te leggen. Daarnaast zullen competitiezwemmers zich regelmatig medisch laten controleren, teneinde aan competitiezwemmen te kunnen doen.

3.1. Zwemmende leden

3.1.1. Ieder lid staat – zowel op de training, op de wedstrijden, op diverse evenementen als op stages – onder het gezag, toezicht en verantwoordelijkheid van de door RDK aangestelde trainers, afgevaardigden en/of aanwezige bestuursleden.

3.1.2. Dit gezag is van toepassing vanaf het betreden tot het verlaten van het zwembad of de sporthal, gedurende de hele training, wedstrijd of stage.

3.1.3. De groepsindeling, de trainingsprogramma’s en de deelname aan wedstrijden zijn de uitsluitende bevoegdheid van de verantwoordelijke trainer.

3.1.4. Elke zwemmer komt op tijd voor training en/of wedstrijd. Elke zwemmer start op tijd zijn/haar trainingssessie of wedstrijd.

3.1.5. Elke zwemmer groet de trainer(s). Elke zwemmer gedraagt zich bovendien hoffelijk, respectvol, rustig en sportief voor zijn volledige omgeving.

3.1.6. Elke schade – materieel of immaterieel – die door een zwemmer opzettelijk is aangebracht, zal door de desbetreffende zwemmer volledig vergoed worden. De schade kan zowel berokkend zijn jegens de club als geheel, als tegen een onderdeel van de club.

3.1.7. Elke zwemmer werkt het volledige trainingsprogramma af, behalve indien de trainer een afwijking toestaat. De zwemmer mag enkel het zwembad / sporthal verlaten met uitdrukkelijke toestemming van de trainer.

3.1.8. Elke zwemmer die voortijdig een training of wedstrijd verlaat of dient te verlaten om welke reden ook (sanctie, ziekte, …), blijft in de hal van het zwembad / sporthal wachten tot beëindiging van de training of wedstrijd.
Wanneer een zwemmer toch het zwembad / sporthal verlaat, doet hij/zij dit steeds op eigen verantwoordelijkheid en kan de club niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of andere voorvallen.

3.1.9. Wanneer een zwemmer niet kan trainen of deelnemen aan een wedstrijd, verwittigt hij/zij steeds de trainer of afgevaardigde.

3.1.10. Elke niet toegelaten afwezigheid zal aan de ouders gemeld worden.

3.1.11. Op wedstrijden draagt de zwemmer in de mate van mogelijk RDK-uitrusting. Enkel de RDK-badmuts is toegestaan en is verplicht op wedstrijd.
Op training is een badmuts verplicht voor zwemmers wiens haar het zicht kan belemmeren.

3.1.12. Bij wedstrijden zitten alle RDK-zwemmers samen. Ze zijn tevens verantwoordelijk voor de orde en netheid in hun omgeving (lege flessen, verpakkingen, fruitresten en allerlei ander afval zelf in de vuilnisbak gooien). De club is niet verantwoordelijk voor diefstal tijdens de wedstrijden en trainingen.

3.1.13. Elke zwemmer die zich ingeschreven heeft voor deelname aan een wedstrijd en die niet tijdig zorgt voor een (dokters)attest, zal persoonlijk dienen in te staan voor de kosten van de niet-deelname. Bovendien zal ook het inschrijvingsgeld voor de betreffende wedstrijd verhaald worden op de zwemmer. De kost van het inschrijvingsgeld is de reëel betaalde prijs.

3.1.14. Elke zwemmer dient persoonlijk zijn/haar prijs/medaille af te halen, of voor vervanging te zorgen indien het reglement dit toelaat. Dit is níet de taak van de afgevaardigde of trainer.

3.1.15 Een zwemmer die een selectie voor een aflossing weigert, kan op dezelfde dag geen enkele andere wedstrijd zwemmen. De selectie voor een aflossing gebeurt op basis van besttijden. Op de dag van de wedstrijd gebeurt de definitieve selectie door de trainer, op basis van (1) de oorspronkelijke besttijd én (2) het vormpeil (eventueel bewezen door ter plekke gezwommen tijden) én (3) de attitude van de zwemmer.

3.1.16. Bij meerdaagse wedstrijden dient elke zwemmer er rekening mee te houden dat hij/zij meerdere dagen dient te zwemmen. In samenspraak met de (hoofd) trainer, kan dit aangepast worden.

3.1.17. Bij wedstrijden waarin ook aflossingen gezwommen worden, dient elke zwemmer er rekening mee te houden dat hij/zij kan geselecteerd worden voor een aflossing. (zie ook 3.2.19)

3.1.18. Geen enkele zwemmer mag alcohol, drugs of verdovende middelen in zijn/haar bezit hebben. Bovendien mag geen enkele zwemmer drugs of verdovende middelen gebruiken en misbruik van alcohol maken. Bij niet naleving van deze bepaling houdt de club het recht een passende sanctie te treffen.

3.1.19. Elke zwemmer dient het dopingreglement – zoals voorgeschreven door de Vlaamse Reddersfederatie – te respecteren. Bij vaststelling van gebruik van doping of doperende middelen – zonder een gerechtvaardigde medische oorzaak – zal de zwemmer met onmiddellijke ingang geschorst worden voor alle activiteiten van de club, in afwachting van een beslissing ten gronde door het bestuur.

3.1.20. Elke zwemmer die deelneemt aan een stage van RDK verbindt er zich toe om het stagegeld ten laatste op de vervaldag te betalen. Tijdens de stage staat elke zwemmer onder het gezag van de trainers en begeleiders. Een zwemmer die de stageplaats verlaat – om welke reden ook – zonder de uitdrukkelijke toestemming van een begeleider of trainer, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Met andere woorden: RDK kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen indien een zwemmer zonder uitdrukkelijke toestemming de stageplaats verlaat. Deze reglementering is eveneens van toepassing voor elk verblijf in een hotel, voor een activiteit onder begeleiding van RDK.

3.1.21. De zwemmers worden op basis van leeftijd én prestatie ingedeeld in diverse groepen. Die groepsindeling kan desgewenst vrij aangepast worden door het Bestuur. De indeling gebeurt met uitdrukkelijke goedkeuring van de trainerstaf

3.2. Inschrijvingen wedstrijden

3.2.1. de inschrijvingen voor een zwemwedstrijd gebeuren enkel met goedkeuring van de sportsecretaris en bij voorkeur via het inschrijvingssysteem van de club. De inschrijvingen gebeuren enkel door de sportsecretaris of een lid van het bestuur.

3.2.2. Het bestuur kan de inschrijvingen beperken onder meer omwille van de kostprijs of indien er te weinig deelnemers zijn

3.2.3. wanneer er voor een wedstrijd geen officials beschikbaar zijn, dan kunnen enkel de kinderen van de afgevaardigde en van de trainer(s) zwemmen. Wanneer er onvoldoende officials beschikbaar zijn, dan kunnen enkel de kinderen van de official(s), de
de afgevaardigde en de trainer(s) zwemmen.

3.2.4. selectie voor belangrijke kampioenschappen gebeuren enkel door de trainers.

3.2.5. Geldprijzen gewonnen door de club, zijn eigendom van de club.
Geldprijzen gewonnen door individuele zwemmers, mogen door die zwemmers gehouden worden, tenzij vooraf anders werd beslist door het bestuur.
Geldprijzen die gewonnen worden in een aflossing worden verdeeld onder de leden van het aflossingsteam

3.2.6. De zwemmer moet de deadline van de inschrijvingen respecteren. Wie te laat is, wordt niet ingeschreven.

3.3. Reglement Open Water

3.3.1. De zwemmers dienen te allen tijde hun lidkaart te kunnen voorleggen.

3.3.2. De zwemmers dienen te allen tijde hun eigen wetsuit te dragen

3.3.3. Een training kan altijd afgelast of onderbroken worden wegens overmacht.

3.3.4. Een training gaat niet door wanneer minder dan 4 leden kenbaar maakten aanwezig te zijn.

4. OFFICIALS EN AFGEVAARDIGDE

4.1. Officials

4.1.1. Elk lid van de club kan – vanaf de leeftijd van 17 jaar – de opleiding volgen voor official.

4.1.2. De club betaalt de opleiding. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de kandidaat-official.

4.1.3. De official ontvangt geen vergoeding van de club voor zijn prestatie(s), tenzij door het Bestuur anders beslist.

4.2. Afgevaardigde / trainer

4.2.1. De afgevaardigde is de verantwoordelijke van de club op een zwemwedstrijd. Hij/zij is spreekbuis van de club en de link tussen de jury en de club.

4.2.2. Hij/zij verzorgt de administratie van de wedstrijd.

4.2.3. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de zwemmers, zowel qua aanwezigheid als qua discipline.

4.2.4. Hij/zij is tijdig aanwezig op de wedstrijd (minimum 1 uur voor aanvang)

4.2.5. Hij/zij haalt de papieren af op het wedstrijdsecretariaat en verdeelt deze aan wie ze nodig heeft. Desgevallend koopt hij/zij extra programma’s. Hij/zij dient de kosten in bij de secretaris of penningmeester.

4.2.6. Indien nodig betaalt hij/zij de startgelden op het wedstrijdsecretariaat.

4.2.7.Hij/zij vult de forfaitlijsten in en bezorgt deze op het wedstrijdsecretariaat.

4.2.8. Hij/zij zorgt voor het invullen van de documenten m.b.t. speciale prestaties brengt deze documenten naar het wedstrijdsecretariaat, haalt ze achteraf ook op en bezorgt uiteindelijk deze documenten bij de secretaris van de club.

4.2.9. Hij/zij haalt achteraf alle documenten en bezorgt deze bij de secretaris.

4.2.10. Hij/zij dient – desgevallend – een klacht in en volgt deze op.

4.2.11. Hij/zij zorgt dat de zwemmers tijdig aan de start zijn en tijdig aanwezig zijn op de prijsuitreiking.

4.2.12. Hij/zij rapporteert aan trainers en/of bestuur.

4.2.13. de afgevaardigde is verantwoordelijk voor de opvolgingspapieren. Hij/zij zorgt dat deze ingevuld en verwerkt worden.

4.2.14. Hij/zij heeft kennis van het wedstrijdprogramma en de wedstrijdreglementen. Het is aangewezen om die zaken op papier mee te nemen naar de betreffende wedstrijd.

4.2.16 De afgevaardigde controleert de prestatietijden. Hij/zij vult hiervoor het homologatieformulier in en zorgt voor ondertekening door de wedstrijdleiding. Hij/zij bezorgt dit formulier op het secretariaat van de club.

5. TUCHTREGLEMENT

5.1. De trainer, de afgevaardigde en/of het bestuurslid kan op ieder ogenblik een lid dat een inbreuk maakt tegen het reglement, bestraffen door hem/haar onmiddellijk het water te doen verlaten, desgevallend niet verder te laten deelnemen aan de wedstrijd of stage, waarbij het lid in het zwembad blijft tot het einde van de training, wedstrijd of stage.
Elke kost die hierdoor gegenereerd wordt, is ten laste van de zwemmer.

5.2. De opeenvolgende sancties bij wangedrag zijn:

5.2.1. Mondelinge verwittiging: deze kan gegeven worden door elke trainer, afgevaardigde of bestuurslid van de club.

5.2.2. Schriftelijke verwittiging: deze kan enkel gegeven worden door het Bestuur. De zwemmer heeft steeds het recht gehoord te worden door het bestuur en de desbetreffende trainer(s).

5.2.3 Schorsing: deze kan enkel uitgesproken worden door het Bestuur. De zwemmer heeft steeds het recht gehoord te worden door het Bestuur.

5.2.4. Uitsluiting: deze kan enkel uitgesproken worden door het Bestuur. De zwemmer heeft steeds het recht gehoord te worden door het Bestuur.

Sancties worden steeds genotuleerd. De zwemmer en zijn ouders hebben steeds het recht gehoord te worden door het bestuur en de trainer(s). De zwemmer en/of de ouder(s) hebben recht op inzage van de notulen.

De opeenvolging van de sancties geldt wanneer een zwemmer na een eerste (mondelinge) verwittiging zijn/haar gedrag niet verbetert.
Indien de zwemmer na een eerste (mondelinge) verwittiging opnieuw de reglementen volgt, en binnen een termijn van 1 maand geen inbreuk meer pleegt tegen de reglementen, vervalt de sanctie.

Echter, het Bestuur kan oordelen om bepaalde stappen in de sancties over te slaan, wanneer het van oordeel is dat de feiten voldoende zwaar of belastend zijn. Het Bestuur zal zijn oordeel motiveren en de betrokkene(n) inlichten.

6. ALGEMENE EN AANVULLENDE BEPALINGEN

6.1. Elk lid van de club wordt geacht dit reglement gelezen te hebben, te kennen en te respecteren. Elk lid van de club verklaart zich door het feit dat hij/zij deel uitmaakt van de club, akkoord met de reglementen.

6.2 Dit reglement werd goedgekeurd op de vergadering van 1 augustus 2018 en kan te allen tijde aangepast worden door het bestuur. De laatste aanpassingen werden goedgekeurd op de bestuursvergadering van 3 september 2019 en zijn onmiddellijk van kracht.

6.3. Bekers en wisselbekers worden steeds bewaard op het secretariaat van de club, tenzij anders beslist wordt door het bestuur.

Voor het bestuur van Reddersclub Kortrijk vzw

Bert Heyligen

Voorzitter ad interim